1. ລີ້ງ

1.1 ລາວເມົ້າເທີນຄອັບຟິ ( ດີ.ບີ.ເອ  ທຸລະກິດ ) 
        http://www.laomountain.com/
1.2 ຊື້ຢູ່ໃສ.
1.5  ຂໍ້ມູນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຊາ.
          http://www.fao.org/news/story/en/item/1136255/icode/
          https://youtu.be/fbe_Tg1Uye0
          https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_tea
1.6  ຂັ້ນຕອນການເຮັດຊາ.

2. ລາຍງານ

       ລາຍງານກ່ຽວກັບຊາທຳມະຊາດພູສັນ,ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ປະເທດລາວ.
           http://Phou San Wild Tea Report FINAL ENG (2)