ຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນຊາຍ່ອຍ ( ດີບີເອ ກັບ ບໍລິສັດລາວເມົ້າເທີນຄອ໊ບຟີ )

1. ຊາດຳ 200 ປີ- ມາແຕ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ,ປະເທດລາວ

ລາຍລະອຽດ: ຊາດຳທີ່ປູກຈາກແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແມ່ນມາຈາກຊາປ່າໄມ້ ແລະ ປິດດ້ວຍມື ແລະ ຕາກແຫ້ງດ້ວຍມືໃນຂະບວນກາຮພິເສດຂອງຂາວກະສິກອນລາວ. ລົດຊາດຊາ:ເປັນລົດເຂັ້ມແຕ່ລົດຊາດອ່ອນ ຊາດຳມີຄາເຟອິນໃນລະດັບປານກາງ

2. ຊາຂຽວ 200 ປີ –ມາແຕ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ,ປະເທດລາວ

ລາຍລະອຽດ: ຊາຂຽວນີ້ມາຈາກແຂວງ ຊຽງຂວາງຖືກປູກໃນປ່າທີ່ມີພູເຂົາເປັນທຳມະຊາດ,ເກັບກຳ,ປິດດ້ວຍມື ແລະ ຕາກແດດແຫ້ງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊາທີ່ສົມບູນໂດຍຊາວກະສິກອນລາວ. ລົດຊາດຊາ:ລົດຊາດເບົາ ແລະ ນິ້ມນວນ

3. ຊາຂຽວພູເຂົາ ພາກເໜືອຂອງລາວ –ມາແຕ່ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ,ປະເທດລາວ

ລາຍລະອຽດ:ຊານີ້ປູກບໍລິເວນພູ 2800-3500 ຟຸດຫຼືປະມານ 1000-1300 ແມັດເທິງເນີນພູໃນປ່າ,ຊານີ້ແມ່ນມີໃບຢັ້ງຢືນປອດສານພິດຂອງລາວ ແລະ ຖືກຜະລິດ,ປຸງແຕ່ງດ້ວຍມືໂດຍມີ 35 ຄອບຄົວຂອງຊາວກະສິກອນລາວໃກ້ກັບແຂວງຜົ້ງສາທີ່ໃກ້ກັບພູຜາ. ລົດຊາດ:ເປັນຊາທີ່ມີລົດຊາດອ່ອນໆ,ນຸ້ມນວນ ແລະ ມີຄາເຟອິນຕ່ຳ

4. ຊາແດງພູເຂົາ ພາກເໜືອຂອງລາວ (ຄ້າຍຄືກັບຊາດຳ ) – ມາແຕ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ປະເທດລາວ.

ລາຍລະອຽດ:ຊານີ້ປູກບໍລິເວນພູ 2800-3500 ຟຸດຫຼືປະມານ 1000-1300 ແມັດເທິງເນີນພູໃນປ່າ,ຊານີ້ແມ່ນມີໃບຢັ້ງຢືນປອດສານພິດຂອງລາວ ແລະ ຖືກຜະລິດ,ປຸງແຕ່ງດ້ວຍມືໂດຍມີ 35 ຄອບຄົວຂອງຊາວກະສິກອນລາວໃກ້ກັບແຂວງຜົ້ງສາທີ່ໃກ້ກັບພູຜາ. ລົດຊາດ:ລົດຊາດຊາແດງຈະຄ້າຍຄືກັບຊາຂຽວແຕ່ຊາແດງຈະມີຄາເຟອິນໃນລະດັບປານກາງ

ສັ່ງໄດ້ທີ່: ເລີ້ມຕົ້ນເດືອນ ທັນວາ ນີ້

   1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ປະເທດລາວ,ທີ່ຕະຫຼາດ ໂຮມໄອເດຍ ຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃກ້ກັບຕະຫຼາດເຊັນເຕີພອຍ

   2. ວາຄາວິວລິ ຄາລິຟໍເນຍ,ສາຫະລັດອາເມລິກາ, 44 ໄມຈາກຮ້ານ ເບັກເກິລີ ຊີເອ/ ຊານ ເຟນຊີໂຄ ທາງດ່ວນອິນເທີສເຕ 34 ໄມ) ຕະຫຼາດສະຄົວຄັນທີ,ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງອາຊີ,ຖະໜົນ 136, ວາຄາວິວລິ ຊີເອ 95687,ເບີໂທ 1 707 455 1786.

   ເຟດບຸກ:  County Square Market, Ethnic Grocery Store and YELP.

ລາຍການຂາຍຊາສຳລັບໃບຊາຂາຍເປັນກິໂລກຼາມ ຫຼື ປອນ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ປະເທດລາວ. ຊາປ່າລາວ/ຜະລິດຕະພັນທຳມະຊາດອາຊີ- ໃນເດືອນ 11,ລາຍການຊາສຳລັບນັກຊື້

 

 1. ຊາແດງ,ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ,ພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ(ຄຸນນະພາບດີ),ໃບຊາ,ລະດູໜາວ.

 

  2. ຊາຂຽວ,ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ,ພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ(ຄຸນນະພາບດີ),ໃບຊາ,ລະດູໜາວ.

 

  3. ຊາດຳ,ຊາ 200 ປີ,( ຊາພູສັນ),ແຂວງ ຊຽງຂວາງ,ພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ,ຄຸນນະພາບດີກ່ວາ,ໃບຊາ,ລະດູໜາວ.

 

  4. ຊາຂຽວ,ຊາ 200 ປີ,( ຊາພູສັນ),ແຂວງ ຊຽງຂວາງ,ພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ,ຄຸນນະພາບດີກ່ວາ,ໃບຊາ,ລະດູໜາວ.

 

   5. ຊາແດງ,ຄຸນນະພາບດີ,ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ,ໃບຊາ,ລະດູໜາວ.

 

  6. ຊາຂຽວ,ຄຸນນະພາບດີ,ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ,ໃບຊາ,ລະດູໜາວ.

 

  7. ຊາ 400 ປີ,ຄຸນນະພາບດີ,ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ,ພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ.ໃບຊາ,ເອຟໂອບີ,ໃບຊາ,ລະດູໜາວ.

 

  8. ຊາອູຫຼົງຄຸນນະພາບດີກ່ວາ,ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ,ພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ,ໃບຊາ,ລະດູໜາວ.

   

  9. ຊາອູຫຼົງຄຸນນະພາບດີ,ປາກເຊ/ປາກຊ່ອງຂອງປະເທດລາວ,ໃບຊາ,ລະດູໜາວ.

 

 

  10. ຊາປ່າ 200 ປີ,ພູສັນຕົ້ນກຳເນີດຊາ,ລະດູໜາວ.

 

  11. ຊາປ່າ,ຊາດຳ 200 ປີ,ແຂວງ ຫົວພັນ,ພາກເຫໜືອຂອງປະເທດລາວ.ໃບຊາ,ລະດູໜາວ.

 

 

  12. ຊາເກົ່າແກ່,ຊາຂຽວ,ແຂວງ ຈຳປາສັກ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ,ໃບຊາ,ລະດູໜາວ.

ໝາຍເຫດ:

► ຊາຕາມລະດູການ( ໂດຍທົ່ວໄປຊາລະດູແຫ້ງແລ້ງ/ລາຄາສູງຂື້ນປະມານ 30-50%.

        ລະດູຝົນ(ລະດູຝົນ)ແມ່ນເດືອນ ມີຖຸນາ-ກັນຍາເຖິງເດືອນຕຸລາ.

        ລະດູແລ້ງ(ແຫ້ງແລ້ງ)ແມ່ນທ້າຍເດືອນກຸມພາເຖິງທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ.

► ໄລຍະເວລາຊາຢຸດການເຕີບໂຕ: ປະມານເດືອນພະຈິກ-ກຸມພາ ( 4 ເດືອນ ).

► ອັດຕາແລກປ່ຽນເງີນຕາຕ່າງປະເທດ:  ກີບ/ໂລດາ  8,9000 / 1 ໂລດາ.

► ລາຄານີ້ແມ່ນລາຄາເລດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ( ບໍ່ລວມຄ່າຂົນສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ ).

①ໝາຍເຖິງຊາ “ຊາດັງເດີມ” ຂອງຊາດັ່ງກ່າວ ສົ່ງເຖິງ ແອັມເພີຣອນ ຂອງ ຈີນ @1200 CE.

ບັນທຶກ 1:  ບາງຊະນິດ “ຊາສະໜູນໄພ”ເຊັ່ນ ຊາຜັກອີອົມ, ຊາສົ້ມພໍດີ, ຊາໃບມອນ ແລະ ຊາອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ 

ບັນທຶກ 2 : ຊາປ່າໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ 2 ຊະນິດເຂົ້າຕື່ມອີກ.ຊາຂຽວ ແລະ ຊາດຳ ທຳມະຊາດ ລາຄາແມ່ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັ້ງຈາກຜູ້ສະໜອງ. 

 

ລວມຜະລິດຕະພັນຊາລາວ

ຊາທຳມະຊາດລາວ

ໃບຊາ​ ( ທຳມະຊາດລາວ​ )